วิธีดึงชื่อเพลงภาษาไทย (กรณีใช้บริการเฉพาะ Auto DJ)

ผู้ใช้บริการต้องทำการเขียนโปรแกรม เพื่อดึงชื่อเพลง ผ่านช่องทาง API โดยมีรายละเอียดดังนี้

API URL : http://server1.thairadioservice.com/api.php (เปลี่ยนชื่อ server1 ตามทีท่านใช้งาน)

Method : GET / POST

Encode : UTF-8

Request Parameter :
cmd = songname
code = 327d7b5c59f886d619d5122bbbe55d

Return XML :
<SONG>
<NO>
     <CODE>327d7b5c59f886d619d5122bbbe55d</CODE>
     <NAME>ชื่อเพลงภาษาไทย</NAME>
</NO>
</SONG>

ตัวอย่างไฟล์ (PHP) :
Download